Opłaty sądowe Drukuj

 

I Wydział Cywilny/ Sekcja ds. Uproszczonych w I Wydziale Cywilnym

„Opłaty sądowe w sprawach cywilnych (pozwy) w tym w postępowaniu uproszczonym:

- wartość przedmiotu sporu do 500 zł: 30 zł,

- wartość przedmiotu sporu ponad 500 zł do 1.500 zł: 100 zł,

- wartość przedmiotu sporu ponad 1.500 zł do 4.000 zł: 200 zł,

- wartość przedmiotu sporu ponad 4.000 zł do 7.500 zł: 400 zł,

- wartość przedmiotu sporu ponad 7.500 zł do 10.000 zł: 500 zł,

- wartość przedmiotu sporu ponad 10.000 zł do 15.000 zł: 750 zł,

- wartość przedmiotu sporu ponad 15.000 zł do 20.000 zł: 1.000 zł.

        Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 zł pobiera się od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą

5 % tej wartości.” 

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto

właściwego Wydziału Sądu: I Wydział Cywilny -NBP O/Gdańsk 19 1010 0055 3313 0040 6400 0001.

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym -

NBP O/Gdańsk 54 1010 0055 3313 0140 6400 0001.

 

II Wydział Karny

Opłaty sądowe w sprawach karnych - postępowania karne i wykroczeniowe:

- klauzula prawomocności: 6zł za stronę

 

W sprawach o wykroczenia:

- w wyniku orzeczenia sądu

> koszty sądowe: 100 zł + wydatki poniesione przez Skarb Państwa w toku postępowania

> opłata w wysokości 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł

- w postępowaniu nakazowym i orzeczenie wydane w trybie art. 58 § 1 kpk

> koszty sądowe: 50 zł

> opłata w wysokości 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł

 

W sprawach karnych:

Skazany zobowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności:

> do 3 miesięcy - 60 zł

> do 6 miesięcy - 120 zł

> do 1 roku - 180 zł

> do 2 lat - 300 zł

> do 5 lat - 400 zł

Skazany na karę grzywny - opłata 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł

Skazany na karę grzywny obok pozbawienia wolności - 20% od kwoty grzywny

W razie orzeczenia grzywny na podstawie art.71 § 1 kk - opłata 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł

W razie warunkowego umorzenia postępowania - od 60 do 100 zł

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto właściwego Wydziału Sądu: II Wydział Karny - NBP O/Gdańsk 89 1010 0055 3313 0040 6400 0002.

 

III Wydział Ksiąg Wieczystych

  1. od wniosku o wydanie w postaci papierowej:

a)      odpisu zwykłego księgi wieczystej 30 zł (pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych),

b)      odpisu zupełnego księgi wieczystej 60 zł (pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych ,

c)      wyciągu z księgi wieczystej:

- 15 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,

- 20 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,

- 25 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,

- 30 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej (pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów)

d) zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł (pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń)

2. od złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:

a) odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,

b) odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,

c) wyciągu z księgi wieczystej:

- 5 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,

- 10 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,

- 15 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,

- 20 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

 d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł,

3. od wniosku o wyszukanie  ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych – 20 zł,

3. wpis własności – 200 zł,

4. wpis użytkowania wieczystego – 200 zł,

5. wpis ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteka, zastaw, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) – 200 zł,

6. wykreślenie hipoteki – 100 zł,

7. wykreślenie roszczenia wpisanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

a)  w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej - 250 zł,

b) w pozostałych przypadkach – 75 zł,

8. wpis udziału w prawie – część opłaty stałej proporcjonalna do udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,

9. zmiana właściciela/użytkownika wieczystego/uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na

podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – 150 zł,

10. wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału

majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami – 150 zł, 

11. wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł,

12. założenie księgi wieczystej – 100 zł,

13. założenie księgi wieczystej+wpis własności - 300 zł,

14. ujawnienie budynku – 100 zł,

15. sprostowanie działu I-O – 100 zł,

16. odłączenie nieruchomości lub jej części - 100 zł,

17. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona – 100 zł, 

18. wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji – 50 zł,

19. wpis praw osobistych i roszczeń (prawo pierwokupu, odkupu, dożywocie, umowa dzierżawy) – 150 zł,

20. podwyższenie sumy hipoteki, zmiana terminu spłaty kredytu, zmiana waluty, roszczenie o ustanowienie lub

przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce przez inną hipotekę – 150 zł,

21. wykreślenie wpisu – połowa opłaty należnej od wniosku o wpis, 

22. opłata od skargi na orzeczenie referendarza sądowego – w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego

orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł. 

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, za wyjątkiem odpisów z Ksiąg Wieczystych. Wpłat
 można dokonywać w kasach sądu na konto: III Wydział Ksiąg Wieczystych - NBP O/Gdańsk 
62 1010 0055 3313 0040 6400 0003.


IV i V Wydział Gospodarczy

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia

wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych,

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych,

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych,

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych,

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych,

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych,

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od

pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

W postępowaniu nakazowym od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania
w postępowaniu nakazowym (1/4 opłaty od pozwu- zaokrąglić do pełnego złotego).

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na 
konto właściwego Wydziału Sądu:
IV Wydział Gospodarczy:
NBP O/Gdańsk 35 1010 0055 3313 0040 6400 0004
V Wydział Gospodarczy:
NBP O/Gdańsk 08 1010 0055 3313 0040 6400 0005
 

VI Wydział Gospodarczy

Opłaty sądowe (sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne)

- wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej : 30zł,

- wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą : 1000zł,

- wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego: 1000zł,

- wniosek o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów albo o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego : 1000zł,

- wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego : 200zł,

- zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym :

200zł,

- uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego : 200zł,

- uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości : 200zł,

- zarzuty przeciwko planowi podziału : 100zł,

- wniosek o uchylenie lub zmianę układu : 100zł,

- wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego : 100zł,

- wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej : 100zł,

- wniosek upadłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które

nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym : 100zł,

- sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania zgłoszenia wierzytelności : piąta część opłaty stosunkowej (wysokość opłaty stosunkowej

określona została w art. 13 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),

- zażalenie na postanowienie sędziego - komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu : piąta część opłaty stosunkowej

(wysokość opłaty stosunkowej określona została w art. 13 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach 
sądu na konto VI Wydziału
 Gospodarczego - NBP O/Gdańsk 78 1010 0055 3313 0040 6400 0006.

VII i VIII Wydział Gospodarczy KRS

OPŁATY ZA OGŁOSZENIE WPISU DO KRS W MONITORZE SĄDOWYM
I GOSPODARCZYM ORAZ OPŁATY ZA ODPISY Z KRS:

Opłaty należy wnosić wyłącznie na rachunki właściwego Wydziału Sądu:

 

VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NBP O/O Gdańsk 51 1010 0055 3313 0040 6400 0007

 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NBP O/O Gdańsk 24 1010 0055 3313 0040 6400 0008

 

Opłaty sądowe: Krajowy Rejestr Sądowy

 

Rejestr Przedsiębiorców

Wszystkie podmioty podlegające wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców KRS:

- rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców: opłata sądowa 500 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym

- zmiana wpisu: opłata sądowa 250 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym

- wykreślenie podmiotu: opłata sądowa 300 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- wykreślenie z Rejestru przedsiębiorców bez jednoczesnego wykreślania z KRS: 150 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- wpis wzmianki o złożeniu dokumentów (np. sprawozdania finansowe): opłata sądowa 40 zł oraz opłata 100 zł za

ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów

opieki zdrowotnej

Stowarzyszenia i związki zawodowe (bez jednoczesnego wpisu do Rejestru przedsiębiorców):

- rejestracja: bez opłat

- zmiana wpisu: bez opłat

- wykreślenie podmiotu: bez opłat

 

Inne podmioty (bez jednoczesnego wpisu do Rejestru przedsiębiorców):

- rejestracja: 250 zł

- zmiana wpisu: 150 zł

- wykreślenie podmiotu: 300 zł

 

Rejestr dłużników niewypłacalnych

- wpis na wniosek: 300 zł

- wykreślenie wpisu: 150 zł

 

Organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności

gospodarczej:

- rejestracja: bez opłat

- zmiana wpisu: bez opłat

- wykreślenie statusu OPP: bez opłat

 

Inne opłaty:

- wniosek o przyjęcie dokumentu do akt rejestrowych: opłata sądowa 40 zł

- wniosek o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym: opłata sądowa 100 zł

- skarga na orzeczenie referendarza sądowego: opłata sądowa 100 zł

- opłata w kwocie 300 złotych pobierana od innych wniosków niż dotyczące wpisu do rejestru, jeżeli

należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków

o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli

przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą.

Opłaty uiszczane w systemie S24, opłacane on-line, automatycznie poprzez system:

- opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym

Rejestrze Sądowym: spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy

zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz opłata 100 zł

za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

- opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze

Sądowym: zmiany dotyczącej spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej

przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz opłata 100 zł za ogłoszenie w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sadowego

- odpis aktualny: 30 zł

- odpis pełny: 60 zł

- wniosek za informację z rejestru KRS: 5 zł

- zaświadczenie z KRS: 15 zł

- wyciągi z KRS: dział I - 10 zł, kolejny dział - 5 zł

- za dokument złożony w postaci elektronicznej i kopię dokumentu złożonego w postaci papierowej z elektronicznego katalogu

dokumentów spółek, wydane na wniosek o ich udostępnienie - 50 zł

 

OPŁATY ZA POZOSTAŁE OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

Ministerstwo Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00 – 950 Warszawa

 

 

NBP O/O WARSZAWA

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Opłatę tą ustala się na podstawie ilości znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe,
i odstępy pomiędzy wyrazami. Opłata za jeden znak wynosi *0,70 zł*. Kwota za ogłoszenie nie może być

mniejsza niż *60 zł*

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy nie współpracuje z internetowym/centralnym rejestrem ogłoszeń. Wpłata na

konto prywatnych podmiotów nadsyłających zawiadomienia do spółek jest dobrowolna i nie ma charakteru

obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

Opłata za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie podmiotu do KRS, o ile jego ogłoszenie

podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 zł.

 

IX Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów

Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych (Rejestr Zastawów)

- Postępowanie rejestrowe

> wpis do rejestru (Rz-1) - 200 zł

> zmiana wpisu (Rz-2) - 100 zł

> wykreślenie z rejestru (Rz-3) - 100 zł

> dołączenie dokumentu do akt rejestrowych - 40 zł

- Centralna Informacja Rejestru Zastawów

> wniosek o wydanie odpisu z rejestru (Dw-4) - 15 zł

> wniosek o ustalenie pozycji rejestru zastawów (Dw-3) -10 zł

> wniosek o wydanie zaświadczenia (Dw-1 i  Dw-2) - 20 zł

·         Opłaty za odpisy i zaświadczenia z Rejestru Zastawów można dokonywać przelewem lub
w kasie Sądu.

·         Opłaty za złożone wnioski do Rejestru Zastawów można wnosić znakami elektronicznymi, dokonując

wpłaty w kasie Sądu lub na konto Wydziału:

 

IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

NBP O/Gdańsk 94 1010 0055 3313 0040 6400 0009

 

XII Wydział Wykonawczy

Opłaty sądowe przy wykonywaniu orzeczeń sądu

Ø  wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,

Ø  wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,

Ø  ponowny wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej

jednak niż 25 zł,

Ø  wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,

Ø  wniosek o zatarcie skazania - 45 zł.

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat 
w kasach sądu na konto XII Wydziału Wykonawczego - NBP O/Gdańsk 
13 1010 0055 3313 0040 6400 0012.


XIII Wydział Cywilny

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WPISY DOKONYWANE W REJESTRZE SPADKOWYM

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym

– opłaty za wpisy w wysokości 5 zł winny być dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na

zlecenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ  w Gdańsku: 

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 (NBP O/O Gdańsk)

W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę – np. XIII Ns 123/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej. Spadkowego.

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto właściwego

Wydziału Sądu: XIII Wydział Cywilny - NBP O/Gdańsk 83 1010 0055 3313 0040 6400 0013.

 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

1) stwierdzenie nabycia spadku;

2) zabezpieczenie spadku;

3) sporządzenie spisu inwentarza;

4) odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

 

Jeżeli wnioski, o których mowa wyżej, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się

od każdego z nich odrębnie.


Sekcja ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych – postępowanie egzekucyjne:

- skarga na czynność komornika: 50 zł

- zażalenie oraz skarga na czynność Referendarza Sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności - 50 zł

- zażalenie oraz skarga na czynność Referendarza Sądowego w pozostałych przypadkach - 150 zł

- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa: 50 zł

- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika: 50 zł

- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana
w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienia lub obowiązek po powstaniu tytułu lub
w toku sprawy przed wydaniem tytułu: 50 zł

- wniosek o ponowne wydane tytułu wykonawczego w zamian za utracony: 50 zł

- wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku: 200 zł

- wniosek o egzekucję świadczenia niepieniężnego: 200 zł

- zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji: 50 zł

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto Sekcji ds.

Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym - NBP O/Gdańsk 21 1010 0055 3313 0140 6400 0013.

 

 

OPŁATY KANCELARYJNE - dotyczy wszystkich Wydziałów/Sekcji

- od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy: 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

- od wniosku o wydanie poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem

prawomocności lub wykonalności: 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

- od wniosku o wydanie e-protokołu: 20 zł za każdy wydany nośnik

 

 

OPŁATA ODNOSZĄCA SIĘ DO WNIOSKU O DORĘCZENIE ORZECZENIA ALBO ZARZĄDZENIA Z UZASADNIENIEM - dotyczy wszystkich Wydziałów/Sekcji

 

Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.