Opłaty sądowe Drukuj

 

 

OPŁATY ZA OGŁOSZENIE WPISU DO KRS W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

 

Opłaty należy wnosić wyłącznie na rachunek Sądu NBP O/O Gdańsk:

98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

Monitor Sądowy i Gospodarczy nie współpracuje z internetowym/centralnym rejestrem ogłoszeń. Wpłata na konto prywatnych podmiotów nadsyłających zawiadomienia do spółek jest dobrowolna i nie ma charakteru obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Opłata za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie podmiotu do KRS, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 zł

 

UWAGA

Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.

OPŁATA SKARBOWA ZA ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA

(na rachunek bankowy URZĘDU MIEJSKIEGO)

Opłata skarbowa do dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury, złożenie jego odpisu, wpisu lub kopii wynosi 17 zł PLN. Opłacie w tej samej wysokości podlegają również dalsze pełnomocnictwa, czyli tzw. substytucje.

Opłata skarbowa powinna być uiszczona gotówką w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek organu właściwego ze względu na miejsce złożenia tego dokumentu.

W przypadku konieczności złożenia dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa w sądach lub urzędach mieszczących się na terenie Miasta Gdańska, konieczne będzie wpłacenie opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub na niżej podany rachunek bankowy tegoż urzędu:

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

UWAGA: Obowiązek podatkowy w zakresie opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa, prokury oraz ich odpisów, wpisów lub kopii w sądzie lub innym organie.

 


 

OPŁATY ZA OGŁOSZENIE WPISU DO KRS W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM 

ORAZ OPŁATY ZA ODPISY Z KRS

Opłaty należy wnosić wyłącznie na rachunek:

 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku

NBP O/O GDAŃSK

98 1010 1140 0207 1822 3100 0000 

OPŁATY ZA POZOSTAŁE OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00 – 950 Warszawa

NBP O/O WARSZAWA

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Opłatę tą ustala się na podstawie ilości znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe, i odstępy pomiędzy wyrazami. Opłata za jeden znak wykosi 0,70 zł. Kwota za ogłoszenie nie może być mniejsza niż 60 zł

 

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego 

nie współpracuje z Internetowym Centralnym Rejestrem Ogłoszeń i  Kancelarią Odpisów z Rejestru oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie przesyłania odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpłata na konto prywatnych podmiotów nadsyłających zawiadomienie do spółek jest indywidualną decyzją i nie ma charakteru obowiązku wynikającego z przepisów prawa.


 Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

- stwierdzenie nabycia spadku: 50 zł

- pozwy: opłaty proporcjonalne

- apelacje: opłaty proporcjonalne

- zażalenia: opłaty proporcjonalne

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe w sprawach karnych

- klauzula prawomocności: 6zł za stronę

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe w wydziale ksiąg wieczystych

- odpisy z ksiąg wieczystych

> zwykły: 30zł

> zupełny: 60zł

- zaświadczenie o zamknięciu księgi: 10zł

- wpis hipoteki: 200zł

- wykreślenie hipoteki: 100zł

- wpis właściciela do księgi wieczystej: 200zł

- założenie księgi wieczsystej: 60zł

- założenie księgi wieczystej + wpis właściciela: 260zł

- zmiana właściciela na podstawie postępowania spadkowego: 150zł

- ujawnienie budynku: 60zł

- wpis służebności osobistej: 200zł

- wpis służebności gruntowej: 200zł

- wpis informujący o wszczeciu egzekucji komorniczej na nieruchomości: 60zł

- wykreślenie informacji o wszczeciu egzekucji komorniczej: 30zł

- podwyższenie hipoteki, zmiana terminu spłat, przewalutowanie: 150zł

- skargi na czynności sądu w sprawach ksiąg wieczystych: 100zł

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, za wyjątkiem ODPISÓW Z Ksiąg Wieczystych. Wpłat można dokonywać w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych (Gc oraz GNc)

- w postępowaniu uproszczonym (kwota sporu)

> kwota sporu do 2000zł : 30zł

> kwota sporu od 2000 - 5000 zł : 100zł

> kwota sporu od 5000 - 7500 zł : 250zł

> kwota sporu od 7500 - 10000zł : 300zł

> kwota sporu przekraczająca 10000zł : 5% od wartości sporu - zaokrąglić do pełnego złotego

- w postępowaniu nakazowym

> kwota sporu do 2000zł : 30zł

> kwota sporu od 2000 - 5000 zł : 100zł

> kwota sporu od 5000 - 7500 zł : 250zł

> kwota sporu od 7500 - 10000zł : 300zł

> kwota sporu przekraczająca 10000zł : 1/4 z 5% wartości sporu - zaokrąglić do pełnego złotego

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe (sprawy upadłościowe i naprawcze)

- ogłoszenie upadłości : 1000zł

- wniosek o wszczęcię postępowania naprawczego : 200zł

- wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego : 200zł

- sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania zgłoszenia upadłości: 200zł

- wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uzniania zagranicznego postępowania upadłościowego: 1000zł

- zażalenie na postnowienie sądu w postępowaniu upadłościowym i naprawczym : 200zł

- zarzut przeciwko planowi podziału : 100zł

- wniosek o uchylenie lub zmianę w postępowaniu układowym : 100zł

- wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznym w postępowaniu upałośiowym : 100zł

- wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej : 100zł

- skarga na czynności komornika : 100zł

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe (Krajowy Rejestr Sądowy)

Rejestr Przedsiębiorców

Podmioty (w tym z rejestru stowarzyszeń z jednoczesnym wpisem do rejestru przedsiębiorców oraz jako organizacja pożytku publicznego

- wpis do rejestru: opłata 500 zł oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- zmiana wpisu: opłata 250 zł oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- wykreślenie wpisu: opłata 300 zł oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- wykreślenie z rejestru przedsiębiorców bez wykreślania z KRS 150 zł

Wpis wzmianki o złożeniu dokumentów (sprawozdania finansowe)

- podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców: opłata 40 zł oraz ogłoszenie w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń: opłata 40 zł oraz ogłoszenie w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- organizacje pożytku publicznego wpisane do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń

opłata 40 zł oraz ogłoszenie oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- inne organizacje pożtyku publicznego - bez opłat

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Stowarzyszenia, związki zawodowe (bez jednoczesnego wpisu do rejestru przedsiębiorców lub jako organizacja pożytku publicznego)

- wpis: bez opłat

- zmiana wpisu: bez opłat

- wykreślenie wpisu: bez opłat

Inne podmioty (bez jednoczesnego wpisu do rejestru przedsiębiorców lub jako organizacja pożytku publicznego organizacja pożytku publicznego)

- wpis: 250 zł

- zmiana wpisu: 150 zł

- wykreślenie wpisu: 300 zł

Rejestr dłużników niewypłacalnych

- wpis na wniosek: 300 zł

- wykreślenie wpisu: 300 zł

Wpis statusu organizacji pożytku publicznego

- wpis statusu OPP dla podmiotu z rejestru stowarzyszeń: opłata 150 zł

oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- wpis statusu OPP dla podmiotu z rejestru przedsiębiorców: opłata 400 zł

oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- wpis statusu OPP dla innych podmiotów (KRS W-21): opłata 250 zł

oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

- wykreślenie statusu OPP: opłata 150 zł

oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

- opłata za wniesienie skargi: 100 zł

Centralna Informacja KRS

- odpis aktualny: 30 zł

- odpis pełny: 60 zł

- wniosek o ustalenie numeru KRS: 5 zł

- zaświadczenie z KRS: 15 zł

- wyciągi z KRS: dział I - 10 zł, kolejny dział - 5 zł

 

* Opłat za ODPISY z Krajowego Rejestru Sądowego można dokonywać przelewem lub w kasie Sądu.

 

* Opłaty za złożone wnioski do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego można wnosić znakami sądowymi, lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych (Rejestr Zastawów)

- Postępowanie rejestrowe

> wpis do rejestru : 200zł

> zmiana wpisu : 100zł

> wykreślenie z rejetstru : 50zł

- Centralna Informacja Rejestru Zastawów

> wniosek o wydanie odpisu z rejestru : 15zł

> wniosek o ustalenie pozycji rejestru zastawów : 10zł

> wniosek o wydanie zaświadczenia : 20zł

 

* Opłat za Odpisy i Zaświadczenia z Rejestru Zastawów można dokonywać przelewem lub w kasie Sądu.

 

* Opłaty za złożone wnioski do Rejestru Zastawów można wnosić znakami sądowymi, lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych - postępowanie uproszczone

- opłata za wniesienie pozwu

> kwota sporu do 2000 zł : 30 zł

> kwota sporu od 2000 - 5000 zł : 100 zł

> kwota sporu od 5000 - 7500 zł : 250 zł

> kwota sporu ponad 7500 zł : 300 zł

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe w sprawach karnych - postępowania karne i wykroczeniowe

W sprawach o wykroczenia

- w wyniku orzeczenia sądu

> koszty sądowe : 100 zł + wydatki poniesione przez Skarb Państwa w toku postępowania

> opłata w wysokości 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł

- w postępowaniu nakazowym i orzeczenie wydane w trybie art.58 § 1 kpk

> koszty sądowe: 50 zł

> opłata w wysokości 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł

W sprawach karnych

Skazany zobowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności:

> do 3 miesięcy - 60 zł

> do 6 miesięcy - 120 zł

> do 1 roku - 180 zł

> do 2 lat - 300 zł

> do 5 lat - 400 zł

Skazany na karę grzywny - opłata 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł

Skazany na karę grzywny obok pozbawienia wolności - 20% od kwoty grzywny

W razie orzeczenia grzywny na podstawie art.71 § 1 kk - opłata 10% od kwoty grzywny,

nie mniej niż 30 zł

W razie warunkowego umorzenia postępowania - od 60 do 100 zł

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 


 

Opłaty sądowe przy wykonywaniu orzeczeń sądu

> wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności : 80zł

> wniosek o zatarcie skazania w KRSiTA: 45zł

> wniosek o skrócenie środka karnego : 45zł

 

* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto:

NBP O/Gdańsk 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 

 Sumy na zlecenie (NBP O/O Gdańsk) – zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłata za wpis do Rej Spadkowego (5 zł)

 

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

 

Sumy depozytowe (BGK O/Gdańsk) - poręczenia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, ceny nabycia itp

 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN) 

27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)

11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)

38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)

81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)

 

UWAGA!

W tytule przelewu prosimy o wskazanie sygnatury sprawy /wydziału oraz z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WPISY DOKONYWANE W REJESTRZE SPADKOWYM

 

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym – opłaty za wpisy w wysokości 5 zł winny być dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ  w Gdańsku: 

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 (NBP O/O Gdańsk)

W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę – np. XIII Ns 123/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej. Spadkowego.