Sekcja ds.Egzekucyjnych przy XIII Wydziale Cywilnym
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:A
piętro:I
pokój: A28
telefon:(58) 32-13-830  (rozmowy automatycznie przekierowywane do Punktu Informacyjnego)
fax:(58) 32-13-833
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Właściwość terytorialna dla Sekcji Egzekucyjnej przy XIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku 
 jest do pobrania   T U T A J
Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży świadka jest do pobrania TUTAJ
Sprawy rozpoznawane w Sekcji ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym:

·         ze skargi na czynności komornika
·         o wyjawienie majątku
·         o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym nie pochodzącym od sądu
·         o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego w zamian za utracony
·         o egzekucję świadczeń niepieniężnych
·         o nakazanie sprzedaży udziałów
Założenie wniosku (skargi) w postępowaniu egzekucyjnym (konieczne elementy wspólne):
  1. oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub firma i siedziba w przypadku osób prawnych)
  2. oznaczenie w sposób opisany powyżej pozostałych uczestników postępowania (wierzyciela, dłużnika)
  3. oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo (w przypadku skargi na czynności komornika oznaczenenie komornika i podanie sygnatury akt egzekucyjnych)
  4. oznaczenie rodzaju pisma
  5. określenie żądania (tj.treści rozstrzygnięcia, jakiego domaga się wnoszący pismo)
  6. uzasadnienie żądania
  7. podpisanie pisma
  8. dołączenie pełnomocnictwa procesowego (o ile wnoszący pismo występuje przez pełnomocnika)
  9. dołączenie odpisów pisma wraz z załącznikami w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania (w przypadku skargi na czynności komornika konieczny jest dodatkowy odpis pisma) celem doręczenia komornikowi
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu
We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu należy:
- oznaczyć osobę wnoszącą pismo (imię, nazwisko i adres)
- oznaczyć Sąd i podać sygnaturę sprawy
- uzasadnić wniosek z powołaniem się na brak możliwości ponoszenia kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego dla siebie i swojej rodziny
- załączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym
- do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie pobiera się opłat sądowych
- na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego XVI Wydziału Cywilnego Odwoławczego
Numery kont:
Rachunek wpisów sądowych:
21 1010 0055 3313 0140 6400 0013
 
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

UWAGA
Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.