IX Wydział Rejestru Zastawów
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:A
piętro:III
pokój: A56
telefon:(58) 32-13-655
fax:(58) 32-13-658
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacje, akty, prawne  oraz formularze dotyczące Zastawu Rejestrowego i Rejestru Zastawów znajdują się również  T U T A J
Właściwość miejscowa: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów obejmuje obszar właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Okręgowych w:Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku /rozp.Min.Spraw.z dnia 30.12.1998r.w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Dz.U.166 poz.1256 z dnia 31.12.1998r. z póź.zm.
Sprawy rozpoznawane w IX Wydziale Gospodarczym – Rejestru Zastawów
·        Sprawy o wpis do Rejestru Zastawów
·        Sprawy o wykreślenie z Rejestru Zastawów
·        Sprawy o zmianę wpisu do rejestru zastawów
Procedury:
W celu wpisania zastawu do rejestru zastawów należy złożyć wniosek RZ-1 w oryginale i kopiach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania , kolejną kopię należy przygotować aby otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku.
Załączyć należy:
-         umowę ustanowienia zastawu w oryginale i kopiach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania
-         potwierdzenie  wpłaty w kwocie 200,- PLN dokonanej w kasie Sądu lub na  nasze konto
Jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna należy wykazać uprawnienia osób podpisujących wniosek do reprezentowania firmy przez dołączenie stosownych dokumentów w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.
Wniosek wypełnia się zgodnie z objaśnieniami na odwrocie formularza i odpowiednio do treści umowy zastawniczej.
W celu dokonania zmiany wpisu w rejestrze zastawów dla zastawu wpisanego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku składa się wniosek RZ –2
Formularz wypełnia się zgodnie z objaśnieniami na odwrocie.
Należy złożyć wniosek w oryginale i kopiach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania, kolejną kopię w celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku
Załącznikiem jest dokument będący podstawą zmian w oryginale i kopiach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania oraz potwierdzenie dokonania wpłaty 100,-PLN  w kasie Sądu lub na nasze konto
W przypadku jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna należy wykazać uprawnienia osób podpisujących wniosek do reprezentowania firmy przez dołączenie stosownych dokumentów w oryginale bądź kopiach potwierdzonych notarialnie
W celu  wykreślenia zastawu z rejestru zastawów dla zastawu wpisanego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku składa się wnioski na formularzu RZ – 3 .
Wniosek składa się w oryginale i kopiach odpowiadających liczbie uczestników postępowania oraz kolejną kopia na potwierdzenie złożenia wniosku.
Formularze wypełnia się zgodnie z objaśnieniami na odwrocie  w oparciu o dane zawarte w postanowieniu o wpisie zastawu do rejestru zastawów.
Załącza się:
-         dokument potwierdzający wygaśnięcie zastawu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie oraz kopiach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania.
Należy wykazać dokumentami uprawnienia osób występujących w imieniu zastawnika.
-         jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna należy wykazać uprawnienia do reprezentowania firmy załączając stosowne dokumenty w oryginale lub kopiach poświadczonych notarialnie.
-         potwierdzenie dokonania wpłaty 100,-PLN w kasie lub  na konto Sądu
Szczegółowe informacje uzyskać można pokój 56 budynek A III piętro
Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
Przy wydziale Rejestru Zastawów zlokalizowana jest Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych (Biuro Obsługi Interesanta - budynek B, parter, okienko 9), zajmująca się wydawaniem:
·        Zaświadczeń o wpisie podmiotu jako zastawcy w Rejestrze Zastawów
·        Zaświadczeń o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w Rejestrze Zastawów
·        Podawaniem numeru pozycji rejestru zastawów na podstawie sygnatury akt
·        Odpisów z Rejestru Zastawów
DW – 1 - wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów
Opłata 20,- PLN w kasie Sądu lub na nasze konto
DW – 2 - wniosek  o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów
Opłata 20,-  PLN w kasie Sądu lub na nasze konto
DW – 3 – wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
Opłata 10,- PLN  w kasie Sądu lub na nasze konto
DW – 4 -  wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów 
Opłata 15,- PLN w kasie Sądu lub na nasze konto  
Szczegółowe informacje można uzyskać w budynku  B parter okienko nr 3
Numery kont:
Rachunek wpisów sądowych:
94 1010 0055 3313 0040 6400 0009
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

UWAGA
Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.