VII Wydział KRS
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:B
piętro:II
pokój: B24
telefon:

(58) 32-13-785

(58) 32-13-790

(58) 32-13 789

(58) 32-13-796

fax:(58) 32-13-788
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Czytelnia Akt Krajowego Rejestru Sądowego

budynek:   
B
piętro:II
pokój: 23
czynne: poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek - piątek: 8.00-15.00
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Regulamin Czytelni Akt Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku dostępny jest tutaj.


Informacje, akty, prawne  oraz formularze dotyczące KRS znajdują się również T U T A J
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ prowadzi sprawy rejestrowe z obszaru właściwości :
- miasta: Czarna Woda, Gdańsk, Krynica Morska, Kwidzyn, Malbork, Pruszcz Gdański, Skórcz, Starogard Gdański, Tczew
- gminy: Bobowo, Cedry Wielkie, Gniew, Kaliska, Kolbudy Górne, Kowale, Kwidzyn, Lichnowy, Lubichowo, Malbork, Mikołajki Pomorskie, Morzeszczyn, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Osieczna, Osiek, Ostaszewo, Pelplin, Prabuty, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Ryjewo, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Stary Targ, Stegna, Subkowy, Suchy Dąb, Sztum, Sztutowo, Tczew, Trąbki Wielkie, Zblewo.

VII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi sprawy rejestrowe z zakresu:

I - Rejestru przedsiębiorców:
a) spółek jawnych,
b) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
c) spółek partnerskich,
d) spółek komandytowych,
e) spółek komandytowo-akcyjnych,
f) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
g) spółek akcyjnych,
h) spółek europejskich,
i) spółdzielni,
j) przedsiębiorstw państwowych,
k) jednostek badawczo-rozwojowych,
l) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi",
m) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
n) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,
o) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
p) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
II - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj.:
a) stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
b) związek stowarzyszeń
c) kółko rolnicze
d) rolnicze zrzeszenie branżowe
e) związek rolników, kółek i organizacji rolniczych
f) związek rolniczych zrzeszeń branżowych
g) związek zawodowy rolników indywidualnych
h) cech rzemieślniczy
i) izba rzemieślnicza
j) Związek Rzemiosła Polskiego
k) zrzeszenie handlu i usług
l) zrzeszenie transportu
m) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług
n) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu
o) inna organizacja podmiotów gospodarczych
p) izba gospodarcza lub Krajowa izba gospodarcza
q) związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną
r) ogólnokrajowy związek międzybranżowy
s) ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe
t) związek pracodawców
u) federacja lub konfederacja związków pracodawców
v) związek sportowy
w) polski związek sportowy
x) inna organizacja społeczna lub zawodowa
y) fundacja
z) kolumna transportu sanitarnego
aa) Zakład Opieki Zdrowotnej
Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III - Rejestru dłużników niewypłacalnych
Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się
- z urzędu:
1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,
4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,
5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego (w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych).
- na wniosek:
1) wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.
Wniosek o wpis do Rejestru obligatoryjnie musi być złożony na urzędowym formularzu. Formularze dostępne są w Biurze Podawczym lub w internecie pod adresem: http://www.ms.gov.pl/.
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą na adres:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk

Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych - Dz.U.96.154.753 z późn. zm.),

na konto 51 1010 0055 3313 0040 6400 0007

Jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia - Dz.U.96.45.204),

na konto 51 1010 0055 3313 0040 6400 0007

Dowody opłat należy obowiązkowo dołączyć do wniosku. Brak tych opłat powoduje zwrot wniosku.
Bliższych informacji o wysokości opłat oraz konieczności dołączenia wymaganych dokumentów udziela sekretariat Wydziału – pokój nr 24 IIp. lub telefonicznie pod numerami tel. 32-13-785, 32-13-790, 32-13-789.
Rejestr jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Ponadto każdy może otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze oraz każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w czytelni.
Czytelnia akt czynna jest codziennie w godz. 7.45 – 15.15 pokój nr 23 IIp .
Odpisy z rejestru wydaje punkt Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego znajdujący się w budynku B na parterze. Jedynie w przypadku osobistego stawiennictwa odpisy wydawane są „od ręki” po okazaniu dowodu opłaty uiszczonej na konto:
51 1010 0055 3313 0040 6400 0007
Odpis pełny - obejmujący wszystkie wpisy - 60,00 zł
Odpis aktualny – stan aktualny w danej chwili – 30,00 zł
W przypadku zgłoszenia pisemnego, wnioski są przekazywane do centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, stosownie do przepisów rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego - Dz.U.00.117.1240). Bliższych informacji udziela komórka Centralnej Informacji i Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego okienko nr 14 (parter) lub pod numerem tel. 32-13-799
Wszystkich opłat można również dokonać w kasie Sądu czynnej codziennie w godz. 8°° - 15°°.
UWAGA
Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.