I Wydział Cywilny
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:A
piętro:I
pokój: A16
telefon:(58) 32-13-630  (rozmowy automatycznie przekierowywane do Punktu Informacyjnego)

fax:

(58) 32-13-633
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Właściwość terytorialna dla I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku jest do pobrania T U T A J
Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży świadka jest do pobrania TUTAJ
Sprawy rozpoznawane w I Wydziale Cywilnym
o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75 000 zł 
o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
o eksmisję
o wstąpienie w stosunek najmu
o zapłatę 
o wydanie
o naruszenie posiadania 
o zachowek
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 
o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Uwaga: Sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł, a także sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu, rozpoznawane są w Sekcji ds.postępowań uproszczonych I Wydziału Cywilnego.
 Złożenie pozwu w sprawie cywilnej:
Sporządzenie pozwu:
Konieczne elementy dla pozwu:
 - dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba)
-  dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy lub nazwa i siedziba)
-  oznaczenie Sądu
-  oznaczenie rodzaju pisma (pozew)
-  określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu)
- określenie wartości przedmiotu sporu
-  uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. podstawy faktycznej żądania np: A domaga się od B zasądzenia kwoty X zł z powodu zawarcia umowy pożyczki i braku jej spłaty w terminie
- podpisanie pisma
Ponadto możliwe jest zawarcie w tych pismach:
- wniosku o zabezpieczenie powództwa
- prowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda
- wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
- wnioski dowodowe (oznaczenie imion, nazwisk, adresów świadków i wskazanie co ich zeznania mają wnieść do sprawy, wniosek o dokonanie oględzin, przeprowadzenie postępowania dowodowego z dokumentów)
Pełnomocnictwo:
Jeżeli strona występuje z pełnomocnikiem, konieczne jest dołączenie do pisma procesowego pełnomocnictwa
Odpisy:
Każde pismo wnoszone do Sądu powinno być składane w tylu odpisach ilu jest uczestników postępowania (tak, aby każdemu z nich  doręczyć odpis pisma). Konieczny jest dodatkowy odpis pisma, który zostanie umieszczony w aktach sprawy
Konieczne elementy dla każdego pisma procesowego:
 - oznaczenie Sądu
-  dokładne oznaczenie stron (imię, nazwisko lub nazwę), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
-  oznaczenie rodzaju pisma (pismo procesowe, wniosek, zażalenie, pozew)
-  osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
-  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
-  wymienienie załączników
- gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, a dalsze pisma sygnaturę akt
-  określenie wartości przedmiotu sporu, jeżeli od tej wartości właściwość rzeczowa Sądu lub wysokość opłaty
-  w pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu
We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu należy:
- oznaczyć osobę wnoszącą pismo (imię, nazwisko i adres)
- oznaczyć Sąd i podać sygnaturę sprawy
- uzasadnić wniosek z powołaniem się na brak możliwości ponoszenia kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego dla siebie i swojej rodziny
- załączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym
- do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie pobiera się opłat sądowych
- na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału XVI Cywilnego Odwoławczego
Postępowanie upominawcze oraz nakazowe
W sprawach o zapłatę albo o świadczenie innych rzeczy zamiennych Sąd może wydać nakaz zapłaty po przeprowadzeniu postępowania niejawnego bez udziału stron.
Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wyłącznie na wniosek powoda, gdy okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie udowodnione są dołączonym do pozwu: 
- dokumentem urzędowym, 
- zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, 
- wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu 
- zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym,
 - wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem należycie wypełnionym.
Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym również z urzędu, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a także gdy stanowi tak przepis szczególny.
 
Po wydaniu nakazu zapłaty (zarówno w postępowaniu nakazowym, jak i upominawczym) Sąd doręcza jego odpis obu stronom, przy czym stronie pozwanej wraz z odpisem pozwu i załącznikami. Od wydanego nakazu zapłaty strona pozwana w przypadku kwestionowania prawdziwości twierdzeń pozwu może w terminie dwóch tygodni wnieść zarzuty (w postępowaniu nakazowym) albo sprzeciw (w postępowaniu upominawczym). W razie prawidłowego wniesienia zarzutów albo sprzeciwu Przewodniczący wyznacza termin rozprawy.
Numery kont:
Rachunek wpisów sądowych:
19 1010 0055 3313 0040 6400 0001
 
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

UWAGA
Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.